Convertir varias follas dun pdf nun só, tanto vertical como horizontal

Submitted by martin on Mar, 01/28/2020 - 10:08

En ocasións necesitamos transformar un documento pdf composto por varias follas en un só documento, con varias follas en horizontal ou en vertical. Para isto é preciso dispoñer do software pdfnut.

Procedemos a instalalo:

apt install texlive-extra-utils

Abrimos o co terminal a carpeta onde dispoñamos do documento pdf

a. Impresión do ficheiro en dúas follas por páxina en  horizontal

pdfnup --nup 1x2 interior.pdf

Ver resultado

b. Impresión do ficheiro en vertical, creando unha sóa folla

pdfnup --nup 1x2 interior.pdf

Ver resultado

Configurar o Drupal como un multisite

Submitted by martin on Mar, 06/11/2019 - 11:34

1. Non noso proveedor de dominio, creamos o subdomino que apunte á IP do noso hosting. No meu caso creo un subdominio chamado linux que apunta á IP

domion

 

2. Creamos unha base de datos específica para o drupal que formará parte do subdominio. No meu caso tamén o chamo linux

database

 

3. Creamos un cartafol  dentro da carpeta /drupal/sites. Dentro do mesmo creamos a súa vez dentro de sites as carpetas files, modules, themes, tmp

cd ....drupal/sites/linux

mkdir files modules themes tmp

A súa vez dentro de files, debemos de crear o cartafol translations

cd files

mkdir translations

Dámoslle premisos para poder escribir no cartafol files

cd ..

chown -R 777 files

4.Copiamos da carpeta /www/drupal/sites/default, os ficheiros settings.php e default.services.yml na carpeta do novo sitio creado. No caso de default.services.yml cambiámoslle o nome por services.yml no novo cartafol.

cd ~/www/drupal/sites/default

cp settings.php ../linux

cp default.services.yml ../linux/services.yml

Modificamos settings.php, engando:

$databases['default']['default'] = array (
 'database' => 'linux',
 'username' => 'usuario',
 'password' => 'contrasinal',
 'prefix' => '',
 'host' => 'localhost',
 'port' => '3306',
 'namespace' => 'Drupal\\Core\\Database\\Driver\\mysql',
 'driver' => 'mysql',
);

5. Dentro de /www/drupal/sites hai un ficheiro chamado example.sites.php. Renomeámolo por sites.php

cd ~/www/drupal/sites/

mv example.sites.php sites.php

Modificamos o fichieros sites.php, engandindo o nome dos subdominios

$sites = array(
   'linux.atio.es' => 'linux',
   'rdp.atio.es' => 'rdp',
   'blog.atio.es' => 'blog',
);

7. Accedemos ao subdomino e procedemos coa instalación de Drupal

novositio

8. Despois de instalar o Drupal, deberemos de retirar o permiso de escritura do ficheiro settings.php situado dentro do cartafol linux (neste caso en concreto)

 

Publicar un vídeo mp4 en Drupal

Submitted by martin on Mar, 06/11/2019 - 08:48

Creamos un novo contido, tipo páxina.

paxina.png

Engadimos o título da nova. Seguindamente en ficheiros adxuntos, subimos ao servidor o vídeo

ficheirosadxuntos.png

Desmarcamos o check de Lista. Se nos fixamos aparece debaixo do cadro o enderezo URL no cal está publicado o vídeo. Neste exemplo é o seguinte: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceiplabartapose/system/files/AS%C3%8D%20SE%20FIXO_1.mp4

 

Subimos novamente e prememos en "Desactivar texto enriquecido"

texto_enriquecido.png

E pegamos o seguinte código, pero en src debemos de inserir a url na cal se atopa o vídeo encomillado

<div>
<video width="512" height="288" controls="controls">
<source src="http://www.edu.xunta.gal/centros/ceiplabartapose/system/files/AS%C3%8D%20SE%20FIXO_1.mp4" type="video/mp4" />
O teu navegador non soporta este vídeo.
</video>
</div>

Finalmente clic en Gardar. E este sería o resultado:

resultado_video.png

Actualización a Drupal 8.4.2 - PHP7 con Drush

Submitted by martin on Lun, 06/10/2019 - 23:27
drupal

1. INSTALACIÓN DE COMPOSER

mv composer.phar ~/bin/composer.phar

mkdir ~/bin

cd ~/

Creamos un alias as composer. Para iso creamos o profile de bash

touch .bash_profile

nano ~/.bash_profile

alias composer="php -d suhosin.executor.include.whitelist=phar ~/bin/composer.phar"

source ~/.bash_profile

comprobamos que funciona:

composer

 

2. INSTALACIÓN DE DRUSH

cd ~/bin

mkdir drush

descargamos a última versión de drush

git clone https://github.com/drush-ops/drush.git ~/bin/drush

cd ~/bin/drush

composer install 

Cando executaba a sentencia anterior o sistema imprimía un erro de memoria con un "Allocated Memory". Para solventar esta paso observei que o meu vps non dispón de memoria suficiente (512 mb) e non dispoñía de swap. Engadín 1 GB de memoria á Swap. Para iso seguín este titorial

composer install

Se neste punto comprobamos a versión de drush, obtemos que estamos coa versión 9.x-dev. Pero esta versión non nos vale, xa que da erros ao executar as sentencias de actualización da base de datos de Drupal, escribindo un deprecated instruction. Para a actualización do Drupal 8.4.2, precisamos a versión de Drush 8.1.15

mkdir ~/bin/drush8

cd ~/bin/drush8

composer require "drush/drush:8.*"

Creamos un alias á version drush8

alias drush='~/bin/drush8/vendor/bin/drush'

Este alias debemos de metelo no .bash_profile, senón ao reiniciar o servidor perderanse os cambios

nano ~/.bash_profile

engadimos:

alias drush='~/bin/drush8/vendor/bin/drush'

e actualizamos

source ~/.bash_profile

comprobamos que funciona

drush --version

Agora obtemos a versión de drush 8.1.15 precisa

 

3. PROCESO DE ACTUALIZACIÓN

Antes de nada facemos copia de seguidade da base de datos de Drupal e do cartafol no que teñamos instalado o Drupal.

a. Poñemos o sitios en modo mantemento

cd /var/www/html/drupal

drush sset system.maintenance_mode 1

(Tamén o podemos facer sen ir ao cartafol empregando sentencias deste xeito:

drush --root=/var/www/html/drupal/ --uri=blog.atio.es sset system.maintenance_mode 1)

b. Reconstruímos a caché

drush cr

c. Actualizamos as dependencias de composer:

Seguimos en: cd /var/www/html/tic/drupal

composer update

d. Actualizar Drupal

composer require drupal/core:8.4.2 --update-with-dependencies

drush updb

Sen embargo aquí atopei moitos fallos. Por exemplo o seguinte:

root@debian:/var/www/html/drupal# drush pm-uninstall mbase
Drupal\Core\Extension\InfoParserException: Unable to parse themes/mbase/mbase.info.yml The reserved indicator "@" cannot  [error]

Neste caso dirixinme ao cartafol dos temas e eliminei a carpeta mbase

Tamén se presentaron fallos co módulo imce a co tagadelic. Neste caso elimineinos da base de datos coas seguintes instrucións:

drush sql-query "DELETE FROM key_value WHERE collection='system.schema' AND name='imce';"
drush sql-query "DELETE FROM key_value WHERE collection='system.schema' AND name='tagadelic';"

Aínda así non resolvín o erro tagadelic_list. Sen embargo executoume correctamente as dúas sentencias seguintes de actualización:

drush updb

drush pm-update

e. Quitamos o modo mantemento do sitio:

drush sset system.maintenance_mode 0

f. Reconstruímos a caché

drush cr

Con isto xa accedemos ao sitio e visualizase ben, sen embargo ao crear contidos, imprimía un erro inesperado. Ao dirixirme a Informes -> Mensaxes recentes de rexisto e filtrando os erros obtiña o seguinte:

Drupal\Component\Plugin\Exception\PluginNotFoundException: The "php_code" plugin does not exist. in Drupal\Core\Plugin\DefaultPluginManager->doGetDefinition() (line 52 of
/var/www/html/tic/drupal/core/lib/Drupal/Component/Plugin/Discovery/DiscoveryTrait.php).

Polo que parecía o erro estábao dando o módulo PHP Filter, pois estaba desactivado. Sen embargo cando o intentaba activar, o drupal non me deixaba, pois decíame que tiña un ficheiro de configuración activo. Poiden solucionalo instalando o módulo Easy Install que podemos atopar no seguinte enderezo:

https://www.drupal.org/project/easy_install

Con este módulo, ao pinchar en extend, aparece unha nova pestana que indica "Purge configurations", eleximos o módulo php_filter e eliminamos todas as configuracións

Seguidamente vamos a módulos, e activamos novamente o PHP FILTER

4. ERROS

Se despois de facer todo o proceso, aparece esta mensaxe

O sitio web atopou un erro inesperado.
Por favor, inténteo de novo máis tarde.

Podemos revisar o erros de php, para visualizar que módulos están dando fallos.

admin/reports/dblog (log de php)

Ese módulo debemos de desinstalalo, eliminar toda a configuración (co módulo easy install)e proceder a instalalo novamente.

 

 

Engadir follas de estilo CSS a Drupal 8

Submitted by martin on Lun, 06/10/2019 - 23:26
drupal_8

 

Procedo a explicar o procedemento para engadir CSS en Drupal 8 co tema bootstrap, pero entendo que se fai de maneira análoga con calquera outro tema:

Accedemos á carpeta do tema, neste caso bootstrap

cd /var/www/html/drupal/web/themes/bootstrap

Editamos o seguinte fichiero:

nano bootstrap.info.yml

Na sección libraries, engadimos o nome da nosa librería personalizada, que no paso seguinte editaremos (bootstrap.libraries.yml). No meu caso engado a librería bootstrap/martin

libraries:
 - 'bootstrap/theme'
 - bootstrap/martin

Editamos seguidamente o ficheiro das librerías:

nano bootstrap.libraries.yml

E creamos unha sección ao final do ficheiro. No meu caso chameille martin

martin:
 version: VERSION
 css:
  base:
    css/base/atio.css: {}


E por último teño que crear o ficheiro atio.css en ruta /drupal/themes/bootstrap/css/base/atio.css. E neste css engado as regras CSS desexadas.

Pero, falta un paso importante. Deberemos de ir a Configuración. Neste apartado, e concretamente en Rendemento debemo de valeirar a caché, para que se cargue o novo ficheiro CSS

CSS NUN DRUPAL MULTISITE

No caso dun Drupal multisite, antes de nada deberemos de facer unha copia do tema no site correspondente

cd /var/www/html/drupal/web/themes/

cp -rp bootstrap /var/www/html/drupal/sites/blog/themes

E tal e como expliquei desde o principio, seguir os mesmos pasos, pero iso si, coa nova ruta específica para o site correspondente, neste caso blog (/var/www/html/drupal/sites/blog/themes)

CSS EXTERNO

Se desexamos ter un ficheiro CSS externo, que nos poida servir para varios sitios con Drupal, cambiamos na librería bootstrap.libraries.yml

martin:
 version: VERSION
 css:
  base:
   https://atio.es/pub/blog_atio.css: { type: external, minified: true}

 

 

Sobreescribir regras de estilo CSS en Drupal 6

Submitted by martin on Lun, 06/10/2019 - 23:22

En moitas ocasións os temas dos que dispoñemos en Drupal poden resultar un tanto serios. Para algunha páxina ou blog non se axustan, xa que procuramos dar unha imaxe máis viva e alegre. Velaquí temos un exemplo:

Cra os Remuiños: http://www.edu.xunta.gal/centros/craremuinos/

IES Ramón Caamaño: http://www.edu.xunta.gal/centros/iesramoncaamano/

 

cra_web

 

ies

O proceso para a configuración dunha páxina é o seguinte:

1. Crear unha carpeta para colocar os códigos CSS que sobreescriban os propios de Drupal. Para isto debemos de activar o módulo IMCE Mkdir

Indo ao apartado "a miña conta" -> xestor de ficheiros, e facemos un clic en engadir/editar imaxe e seguidamente en examinar. No explorador de ficheiros debemos de pinchar en Directory

directory

E creamos o cartafol chamado css. Neste cartafol crearemos un ficheiro de estilos css.
 

folder_css

 

2. Analizamos cales son os nomes identificativos dos bloques, para ir escribindo o código no fichero css que podemos chamar style.css, por exemplo

Imaxinemos que na nosa web temos un bloque como o seguinte:

bloque_cra

Xa temos o bloque coa información necesaria, o único que queremos é mudar a cor de fondo e quitarlle o borde que o tema 0Point de Drupal lle engade por defecto. Para iso, premendo co botón dereito do rato sobre o cadro e seguidamente en "Inspeccionar elemento"

inpec

Aparece no borde inferior o código da páxina web. Aparece un dos elementos que forma parte do bloque en cor azul. Pero debemos de procurar o div raiz no cal están tódolos elementos do bloque, tan só temos que recorrer o código cara arriba, ata atopar a etiqueta div id="block-block-xx", onde xx é un número

codigo

 

Pois esta etiqueta será a que teñamos que configurar (tamén podemos configurar por class, pero vexamos unha maneira sinxela).

3. Creamos co editor de notas (mousepad, gedit, leafpad, etc), un ficheiro que chamamos style.css. E engadimos o seguinte contido:

/*contacto*/
#block-block-22 {
    border: 0px;
    background: #66b8dd;

  }

Onde:

/*contacto*/ é un comentario que nos sirve para identificar a que bloque nos estamos referindo

#block-block-22, é o id do bloque, que procuramos no paso anterior (id="block-block-22"

border: 0px;, no caso de non querer engadirlle un borde ao bloque

background: #66b8dd; , que é unha cor de fondo azulada

Obviamente repetimos os pasos anteriores cos diferentes bloques que queremos personalizar.

4. Subimos o ficheiro ao cartafol css que creamos no apartado nº1. Subímolo desde a miña conta -> xestor de ficheiros.

mousepad

 

style_subido

 

Pinchando en style.css aparece na parte inferior o nome style.css (ver imaxe), e ao pinchar neste segundo style.css,  ábrese a fiestra do editor de imaxes, desde o cal podemos copiar a url na que se atopa o ficheiro style.css

segundo_sty

 

url_copiar

Neste exemplo trátase da seguinte url:     /centros/iesramoncaamano/system/files/css/style.css

5. Seguidamente dirixímonos á zona de administración ->Construción da páxina -> Bloques. Prememos en Engadir bloque

engadir_bloque

Ao bloque chamarémoslle css_code, por exemplo. Non lle poñemos ningún título. Prememos en Formato de entrada e escollemos PHP code e seguidamente en "Desactivar texto enriquecido", e pegamos o código:

<html>
<head>
<?php
echo '<link href="/centros/iesramoncaamano/system/files/css/style.css" rel="stylesheet">';
?>
</head>
<body>
</body>
</html>

Deberemos de modificar o enderezo que aparece na etiqueta link href=  polo enderezo do ficheiro css do teu caso. Gardamos o bloque.

Finalmente colocamos o bloque css_code recén deseñado na parte superior da Cabeceira:

cabeceira

Deste xeito, cada vez que un usuario abre a páxina, o bloque css_code chamará ao ficheiro style.css, que sobreescribirá os estilos de Drupal. O resultado é o seguinte:

contacto

 

Engadir cifrado https con certbot nun servidor Apache

Submitted by martin on Lun, 06/10/2019 - 22:26
certbot

1. Instalar certbot e python-cerbot-apache

apt-get install -t certbot
apt-get install -t python-certbot-apache

2. Activamos módolos ssl

sudo a2enmod ssl

pero se ao reiniciar o servizo de apache, é posible que falle.

systemctl restart apache2

Solución

Non conseguía que arrancara o Apache, daba erro. O problema era debido a que outro programa está  empregando o porto 443. Coa seguinte instrucción pódese averiguar de cal se trata, moi probablemente sexa o sshd. Debemos de paralo, e seguidamente iniciamos de novo o servizo de Apache. No meu caso tiven que reinstalar posteriormente o ssh-server.

netstat -tlpn | grep 443

service sshd stop

systemctl restart apache2

 

3. Creamos os ficheiros coas chaves públicas e privadas. Unha vez creadoos, aparecerán na seguinte ruta: /etc/letsencrypt/live/

certbot certonly --webroot -w /var/www/html/tic -d blog.atio.es

Se ao final aparece a seguinte mensaxe, fixémolo ben

IMPORTANT NOTES:
 - Congratulations! Your certificate and chain have been saved at
   /etc/letsencrypt/live/www.atio.es/fullchain.pem. Your cert will
   expire on 2018-05-16. To obtain a new or tweaked version of this
   certificate in the future, simply run certbot again. To
   non-interactively renew *all* of your certificates, run "certbot
   renew"
 - If you like Certbot, please consider supporting our work by:

   Donating to ISRG / Let's Encrypt:   https://letsencrypt.org/donate
   Donating to EFF:                    https://eff.org/donate-le

 

4. Debemos de configurar o virtual host /etc/apache2/site-avaliable

#Páxina web do servidor do centro
<VirtualHost 128.199.58.55:80>
ServerAdmin martindetecnoloxia@gmail.com
ServerName http://www.atio.es
ServerAlias blog.atio.es
# Indexes + Directory Root.
DirectoryIndex index.php
DocumentRoot /var/www/html/drupal
Options FollowSymLinks
<Directory "/var/www/html/drupal">
   AllowOverride All
</Directory>
 RewriteEngine On
 RewriteCond %{HTTPS} off
 RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}
</VirtualHost>
<VirtualHost 128.199.58.55:443>
ServerAdmin martindetecnoloxia@gmail.com
ServerName http://www.atio.es
ServerAlias blog.atio.es
# Indexes + Directory Root.
DirectoryIndex index.php
DocumentRoot /var/www/html/drupal
Options FollowSymLinks
<Directory "/var/www/html/drupal">
   AllowOverride All
</Directory>
SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/blog.atio.es/cert.pem
    SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/blog.atio.es/privkey.pem
    SSLCertificateChainFile /etc/letsencrypt/live/blog.atio.es/chain.pem
</VirtualHost>

Co seguinte código engadido no código que acabamos de visualizar forzamos a visualización da páxina en https

 RewriteEngine On
  RewriteCond %{HTTPS} off
  RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}

Borramos /etc/apache2/site-enabled/atio.es.conf

Volemos a /etc/apache2/site-avaliable

a2ensite atio.es.conf

systemctl reload apache2

 

5. Abrimos o cortafuegos. No meu caso engadín as seguintes instrucións

sudo ufw allow 'WWW Full'

sudo ufw allow 'SSH' 

sudo iptables -I INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT

 

6. Engadimos unha tarefa cron para que nos renove os certificados, pois caducan aos 90 días

Crontab -e

30 1 * * 1 /usr/bin/certbot renew >> /var/log/le-renew.log

 

Formación Drupal CRA CORISTANCO - SANTA COMBA

Submitted by martin on Lun, 06/10/2019 - 21:37

WEB DO CRA SANTA COMBA

TITORIAIS DRUPAL

1. Presentación

2. Para que nos pode valer a web do centro?

IES Ramón Caamaño

CEIP Barrié de la Maza

CEIP Celso Emilio Ferreiro

4 Elements Galicia

https://www.youtube.com/watch?v=Co27sUOD0w0

1. Engadir unha URL

https://matematicinfantil.wordpress.com/

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0Bw8FsVGnN_X3YmlHVFY5bXk0Y1E

2. Procupar unha imaxe libre en Google e publicala en Drupal

 

- Buscamos "Regletas de Cuisenaire"

- Descargamos a imaxe e publicámola na web

   a. A través da URL

   b. Subindo a imaxe ao servidor

3. Youtube

Om Mani Padme Hum: https://youtu.be/R-ZO7bsA2pA

4. Pdf

   https://almumoyamartinez.files.wordpress.com/2016/12/material-regletas.pdf

a. Recorte de imaxe. Enlazar a imaxe ao documento

b. Pdf no Drupal e no móbil https://blog.atio.es/node/260

 <style>
    .folletomobil{
      position:relative;
      overflow:hidden;
      padding-bottom:70%;
    }
    .folletomobil iframe{
      width:100%;
      height:100%;
      position:absolute;
      top:0;
      left:0;
    }
  </style>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/jquery/latest/jquery.min.js"></script>
  </head>
<body>
<div id="folleto" class="folletomobil"></div>
<script>
function detector(){
  if( navigator.userAgent.match(/Android/i)
 || navigator.userAgent.match(/webOS/i)
 || navigator.userAgent.match(/iPhone/i)
 || navigator.userAgent.match(/iPad/i)
 || navigator.userAgent.match(/iPod/i)
 || navigator.userAgent.match(/BlackBerry/i)
 ){
  document.getElementById('folleto').innerHTML += '<iframe src="https://docs.google.com/viewer?url=http://www.edu.xunta.gal/centros/zonaceed6/system/files/Asperger_final.pdf&embedded=true" frameborder="0"></iframe>';
  }
else{
  document.getElementById('folleto').innerHTML += '<iframe src="http://www.edu.xunta.gal/centros/zonaceed6/system/files/Asperger_final.pdf" frameborder="0"></iframe>';
}
}
$(document).ready(function() {
  detector();
});
</script>
</body>

5. Vídeo

   a. Descargamos vídeo da web

   Montaxe dun Escornabot. CEIP DE BAIÑAS http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipbainas/node/319

   http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipbainas/system/files/escornabot.mp4

   Código:

  <div>
  <video width="512" height="240" controls="controls">
  <source src="http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipbainas/system/files/escornabot.mp4" type="video/mp4" />
  O teu navegador non soporta este vídeo.
  </video>
  </div>

DIMINUIR O TAMAÑO DUN VÍDEO

6. Lightbox

   Titorial

   http://atio.es/acristina/data/_uploaded/image/abarca/abarca.jpg

https://blog.atio.es/sites/blog/files/inline-images/crastacomba/abarca2.jpg

  

SESIÓN 3

1. Crear unha nova cun texto, elixindo de forma axeitada a taxonomía e termo

https://www.lipsum.com/

a. Crear contido > páxina

b. Crear contido > Páxina portada

Volver a editala, cambiando o título. Borrala nova.

2. Descargar unha imaxe libre, cambiarlle o tamaño a un máximo de 500px de ancho co Gimp

https://unsplash.com/

3.Subir un pdf

a. Descargar este ficheiro pdf: https://oaoa.atio.es/sites/oaoa/files/inline-images/suma_arbol/suma_arbol_nivel_1.pdf

b. Sacar unha captura de imaxe de parte do pdf

c. Subir a imaxe resultado da captura

d. subir o pdf como ficheiro adxunto

e. Enlazar a imaxe co pdf

4. Inserir un vídeo de Youtube. Antonio Fraguas e os seus mestres. I.E.S de Cotobade

https://www.youtube.com/watch?v=HTYrYVjaeIA&feature=share

5. Inserir un vídeo con código html5

a. Descargar o vídeo: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipbainas/system/files/colega.mp4

b. Crear contido Páxina. Adxuntamos o ficheiro de vídeo. Copiamos a URL e adaptamos o seguinte código.

<div>
<video width="720" height="406" controls="controls">
<source src="http://atio.es/fi/video.mp4" type="video/mp4" />
O teu navegador non soporta este vídeo.
</video>
</div>

6. Redimensionar un conxunto de imaxes por lotes e crear un álbum

a. Descargar o xnconvert e instalalo e configurar o idioma: https://www.xnview.com/en/xnconvert/#downloads

b. Baixar a seguinte carpeta comprimida con imaxes. Descomprimila. Dentro da carpeta creamos unha subcarpeta chamada escaladas, na que introduciremos as fotos coas novas dimensións.

http://www.edu.xunta.gal/centros/zonaceed6/system/files/album_fotos_cra.zip

c. Co XnConvert, abrimos o cartafol no cal teñamos as fotos. En accións, escollemos a de Imaxe > Redimensionar, cun ancho de 300px

d. En saída, escollemos a subcarpeta escaladas e Nome de Ficheiro, deixamolo así {Filename}_r

e. Clic en convert

f. Editar o seguinte código html, modificando o src das imaxes

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <style>
        #galeria_cra{
            box-sizing: border-box;
            width:100%;
            padding: 10px;
            background:#343C44;
            border-radius: 7px;
            overflow:hidden;
        }
        #galeria_cra .filagaleria{
            display:flex;
            flex-wrap: wrap;
            justify-content: space-around;
        }
        #galeria_cra .caixa{
            display:flex;
            position: relative;
            width:300px;
            height: auto;
            margin-top:10px;
        }
    </style>
</head>
<body>
        <section id="galeria_cra">
                 
                    <div class="filagaleria">
                        <div class="caixa"> <img src="https://picsum.photos/300/200?random=1" alt=""></div>
                        <div class="caixa"> <img src="https://picsum.photos/300/200?random=2" alt=""></div>  
                        <div class="caixa"> <img src="https://picsum.photos/300/200?random=3" alt=""></div>  
                        <div class="caixa"> <img src="https://picsum.photos/300/200?random=4" alt=""></div>  
                        <div class="caixa"> <img src="https://picsum.photos/300/200?random=5" alt=""></div>  
                    </div>
        </section>  
</body>
</html>

f. Crear contido páxina. En formato de entrada escollemos PHP code e seguidamente clic en Desactivar texto enriquecido. Pegamos o código html modificado e gardar.

 

7. Cambiar a resolución de un vídeo con Handbrake

a. Descargar o handbrake: https://handbrake.fr/

b. Instalar ffmulticonverter


su root

apt update

apt install ffmulticonverter

b. Descargamos o ficheiro de alta resolución: https://drive.google.com/file/d/1uE4k7ZzwJ2whNgaWG9vRkNYEPekCXxBf/view

c. Cambiamos a resolución, seguindo este tutorial: https://blog.atio.es/node/125

     Dimensións finais: 512 x 288

     Bitrate: 600 kbps

     Audio bitrate:120

d. Publicámolo

 

Formación Drupal CRA SANTA COMBA

Submitted by martin on Lun, 06/10/2019 - 21:37

WEB DO CRA SANTA COMBA

TITORIAIS DRUPAL

1. Engadir unha URL

http://oaoamatematicas.org/

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0Bw8FsVGnN_X3YmlHVFY5bXk0Y1E

2. Procupar unha imaxe libre en Google e publicala en Drupal

 

- Buscamos "Regletas de Cuisenaire"

- Descargamos a imaxe e publicámola na web

   a. A través da URL

   b. Subindo a imaxe ao servidor

3. Youtube

   Resta por descomposición: https://www.youtube.com/watch?v=cmvhANYivVg

4. Pdf

   https://oaoa.atio.es/sites/oaoa/files/inline-images/resta_rocodromo/resta_rocodromo_menor_30.pdf

  <iframe src="https://docs.google.com/viewer?url=https://oaoa.atio.es/sites/oaoa/files/inline-images/resta_rocodromo/resta_rocodromo_menor_30.pdf&embedded=true" style="width:100%; height:500px;" frameborder="0"></iframe>

5. Vídeo

   a. Descargamos vídeo da web

   Montaxe dun Escornabot. CEIP DE BAIÑAS http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipbainas/node/319

   http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipbainas/system/files/escornabot.mp4

   Código:

  <div>
  <video width="512" height="240" controls="controls">
  <source src="http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipbainas/system/files/escornabot.mp4" type="video/mp4" />
  O teu navegador non soporta este vídeo.
  </video>
  </div>

DIMINUIR O TAMAÑO DUN VÍDEO

6. Lightbox

   Titorial

   http://atio.es/acristina/data/_uploaded/image/abarca/abarca.jpg

https://blog.atio.es/sites/blog/files/inline-images/crastacomba/abarca2.jpg

  

SESIÓN 3

1. Crear unha nova cun texto, elixindo de forma axeitada a taxonomía e termo

https://www.lipsum.com/

a. Crear contido > páxina

b. Crear contido > Páxina portada

Volver a editala, cambiando o título. Borrala nova.

2. Descargar unha imaxe libre, cambiarlle o tamaño a un máximo de 500px de ancho co Gimp

https://unsplash.com/

3.Subir un pdf

a. Descargar este ficheiro pdf: https://oaoa.atio.es/sites/oaoa/files/inline-images/suma_arbol/suma_arbol_nivel_1.pdf

b. Sacar unha captura de imaxe de parte do pdf

c. Subir a imaxe resultado da captura

d. subir o pdf como ficheiro adxunto

e. Enlazar a imaxe co pdf

4. Inserir un vídeo de Youtube. Antonio Fraguas e os seus mestres. I.E.S de Cotobade

https://www.youtube.com/watch?v=HTYrYVjaeIA&feature=share

5. Inserir un vídeo con código html5

a. Descargar o vídeo: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipbainas/system/files/Mu%C3%B1eira%20Global.mp4

b. Crear contido Páxina. Adxuntamos o ficheiro de vídeo. Copiamos a URL e adaptamos o seguinte código.

<div>
<video width="720" height="406" controls="controls">
<source src="http://atio.es/fi/video.mp4" type="video/mp4" />
O teu navegador non soporta este vídeo.
</video>
</div>

6. Redimensionar un conxunto de imaxes por lotes e crear un álbum

a. Descargar o xnconvert e instalalo e configurar o idioma: https://www.xnview.com/en/xnconvert/#downloads

b. Baixar a seguinte carpeta comprimida con imaxes. Descomprimila. Dentro da carpeta creamos unha subcarpeta chamada escaladas, na que introduciremos as fotos coas novas dimensións.

http://www.edu.xunta.gal/centros/zonaceed6/system/files/album_fotos_cra.zip

c. Co XnConvert, abrimos o cartafol no cal teñamos as fotos. En accións, escollemos a de Imaxe > Redimensionar, cun ancho de 300px

d. En saída, escollemos a subcarpeta escaladas e Nome de Ficheiro, deixamolo así {Filename}_r

e. Clic en convert

f. Editar o seguinte código html, modificando o src das imaxes

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <style>
        #galeria_cra{
            box-sizing: border-box;
            width:100%;
            padding: 10px;
            background:#343C44;
            border-radius: 7px;
            overflow:hidden;
        }
        #galeria_cra .filagaleria{
            display:flex;
            flex-wrap: wrap;
            justify-content: space-around;
        }
        #galeria_cra .caixa{
            display:flex;
            position: relative;
            width:300px;
            height: auto;
            margin-top:10px;
        }
    </style>
</head>
<body>
        <section id="galeria_cra">
                 
                    <div class="filagaleria">
                        <div class="caixa"> <img src="https://picsum.photos/300/200?random=1" alt=""></div>
                        <div class="caixa"> <img src="https://picsum.photos/300/200?random=2" alt=""></div>  
                        <div class="caixa"> <img src="https://picsum.photos/300/200?random=3" alt=""></div>  
                        <div class="caixa"> <img src="https://picsum.photos/300/200?random=4" alt=""></div>  
                        <div class="caixa"> <img src="https://picsum.photos/300/200?random=5" alt=""></div>  
                    </div>
        </section>  
</body>
</html>

f. Crear contido páxina. En formato de entrada escollemos PHP code e seguidamente clic en Desactivar texto enriquecido. Pegamos o código html modificado e gardar.

 

7. Cambiar a resolución de un vídeo con Handbrake

a. Descargar o handbrake: https://handbrake.fr/

b. Instalar ffmulticonverter


su root

apt update

apt install ffmulticonverter

b. Descargamos o ficheiro de alta resolución: https://drive.google.com/file/d/1uE4k7ZzwJ2whNgaWG9vRkNYEPekCXxBf/view

c. Cambiamos a resolución, seguindo este tutorial: https://blog.atio.es/node/125

     Dimensións finais: 512 x 288

     Bitrate: 600 kbps

     Audio bitrate:120

d. Publicámolo