Submitted by martin on Lun, 06/10/2019 - 22:26
certbot

1. Instalar certbot e python-cerbot-apache

apt-get install -t certbot
apt-get install -t python-certbot-apache

2. Activamos módolos ssl

sudo a2enmod ssl

pero se ao reiniciar o servizo de apache, é posible que falle.

systemctl restart apache2

Solución

Non conseguía que arrancara o Apache, daba erro. O problema era debido a que outro programa está  empregando o porto 443. Coa seguinte instrucción pódese averiguar de cal se trata, moi probablemente sexa o sshd. Debemos de paralo, e seguidamente iniciamos de novo o servizo de Apache. No meu caso tiven que reinstalar posteriormente o ssh-server.

netstat -tlpn | grep 443

service sshd stop

systemctl restart apache2

 

3. Creamos os ficheiros coas chaves públicas e privadas. Unha vez creadoos, aparecerán na seguinte ruta: /etc/letsencrypt/live/

certbot certonly --webroot -w /var/www/html/tic -d blog.atio.es

Se ao final aparece a seguinte mensaxe, fixémolo ben

IMPORTANT NOTES:
 - Congratulations! Your certificate and chain have been saved at
   /etc/letsencrypt/live/www.atio.es/fullchain.pem. Your cert will
   expire on 2018-05-16. To obtain a new or tweaked version of this
   certificate in the future, simply run certbot again. To
   non-interactively renew *all* of your certificates, run "certbot
   renew"
 - If you like Certbot, please consider supporting our work by:

   Donating to ISRG / Let's Encrypt:   https://letsencrypt.org/donate
   Donating to EFF:                    https://eff.org/donate-le

 

4. Debemos de configurar o virtual host /etc/apache2/site-avaliable

#Páxina web do servidor do centro
<VirtualHost 128.199.58.55:80>
ServerAdmin martindetecnoloxia@gmail.com
ServerName http://www.atio.es
ServerAlias blog.atio.es
# Indexes + Directory Root.
DirectoryIndex index.php
DocumentRoot /var/www/html/drupal
Options FollowSymLinks
<Directory "/var/www/html/drupal">
   AllowOverride All
</Directory>
 RewriteEngine On
 RewriteCond %{HTTPS} off
 RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}
</VirtualHost>
<VirtualHost 128.199.58.55:443>
ServerAdmin martindetecnoloxia@gmail.com
ServerName http://www.atio.es
ServerAlias blog.atio.es
# Indexes + Directory Root.
DirectoryIndex index.php
DocumentRoot /var/www/html/drupal
Options FollowSymLinks
<Directory "/var/www/html/drupal">
   AllowOverride All
</Directory>
SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/blog.atio.es/cert.pem
    SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/blog.atio.es/privkey.pem
    SSLCertificateChainFile /etc/letsencrypt/live/blog.atio.es/chain.pem
</VirtualHost>

Co seguinte código engadido no código que acabamos de visualizar forzamos a visualización da páxina en https

 RewriteEngine On
  RewriteCond %{HTTPS} off
  RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}

Borramos /etc/apache2/site-enabled/atio.es.conf

Volemos a /etc/apache2/site-avaliable

a2ensite atio.es.conf

systemctl reload apache2

 

5. Abrimos o cortafuegos. No meu caso engadín as seguintes instrucións

sudo ufw allow 'WWW Full'

sudo ufw allow 'SSH' 

sudo iptables -I INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT

 

6. Engadimos unha tarefa cron para que nos renove os certificados, pois caducan aos 90 días

Crontab -e

30 1 * * 1 /usr/bin/certbot renew >> /var/log/le-renew.log