Submitted by martin on Mar, 06/11/2019 - 11:34

1. Non noso proveedor de dominio, creamos o subdomino que apunte á IP do noso hosting. No meu caso creo un subdominio chamado linux que apunta á IP

domion

 

2. Creamos unha base de datos específica para o drupal que formará parte do subdominio. No meu caso tamén o chamo linux

database

 

3. Creamos un cartafol  dentro da carpeta /drupal/sites. Dentro do mesmo creamos a súa vez dentro de sites as carpetas files, modules, themes, tmp

cd ....drupal/sites/linux

mkdir files modules themes tmp

A súa vez dentro de files, debemos de crear o cartafol translations

cd files

mkdir translations

Dámoslle premisos para poder escribir no cartafol files

cd ..

chown -R 777 files

4.Copiamos da carpeta /www/drupal/sites/default, os ficheiros settings.php e default.services.yml na carpeta do novo sitio creado. No caso de default.services.yml cambiámoslle o nome por services.yml no novo cartafol.

cd ~/www/drupal/sites/default

cp settings.php ../linux

cp default.services.yml ../linux/services.yml

Modificamos settings.php, engando:

$databases['default']['default'] = array (
 'database' => 'linux',
 'username' => 'usuario',
 'password' => 'contrasinal',
 'prefix' => '',
 'host' => 'localhost',
 'port' => '3306',
 'namespace' => 'Drupal\\Core\\Database\\Driver\\mysql',
 'driver' => 'mysql',
);

5. Dentro de /www/drupal/sites hai un ficheiro chamado example.sites.php. Renomeámolo por sites.php

cd ~/www/drupal/sites/

mv example.sites.php sites.php

Modificamos o fichieros sites.php, engandindo o nome dos subdominios

$sites = array(
   'linux.atio.es' => 'linux',
   'rdp.atio.es' => 'rdp',
   'blog.atio.es' => 'blog',
);

7. Accedemos ao subdomino e procedemos coa instalación de Drupal

novositio

8. Despois de instalar o Drupal, deberemos de retirar o permiso de escritura do ficheiro settings.php situado dentro do cartafol linux (neste caso en concreto)